Πολιτική Απορρήτου..

1.Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας mindbooster.gr.

Η Ιστοσελίδα παρέχεται από την Fidel &Fortis ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε., με αριθμό ΓΕΜΗ 159238801000 και έδρα την Κηφισιά, επί της οδού Αγίας Άννης 1Β, Τ. 2108010245, θυγατρική της Fidel &Fortis Limited Management Consultants, εταιρεία εγγεγραμμένη με αριθμό 238 9623 70 στην Αγγλία και της οποίας η έδρα βρίσκεται στην Office2 Tempo House 15 Falcon Road Battersea Park London SW 11 2PJ, UK info@fidelfortis.com.
Εμείς στην Fidel & Fortis ("εμείς") δεσμευόμαστε για το Απόρρητό σας και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, υιοθετώντας εσωτερικές πολιτικές και εφαρμόζοντας μέτρα που πληρούν τις αρχές της προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και προστασίας δεδομένων εξ ορισμού.
Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και τον τρόπο, με τον οποίο θα τα αντιμετωπίσουμε.

2. Οι αρχές μας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην Fidel & Fortis επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»). Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς («αρχή περιορισμού του σκοπού»). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα κατάλληλα προσωπικά δεδομένα, στον βαθμό και στο μέτρο που είναι αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων»). Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι επίσης ακριβή και, όπου είναι δυνατόν, διατηρούνται ενημερωμένα.
Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η συμβατική μας σχέση και συγκεκριμένα η λήψη μέτρων που απαιτούνται για την κατάρτιση της συμφωνίας για την παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών, η εκτέλεση και η υποστήριξη της συμβατικής μας σχέσης, η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία και η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας.

3. Διάρκεια επεξεργασίας.

 •  Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώρισή σας για όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και για το χρονικό διάστημα που ορίζει η οικεία νομοθεσία (όπως φορολογική κ.ά.). Εφόσον υπάρχουν νόμιμες αξιώσεις η χρονική διάρκεια παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης («περιορισμός αποθήκευσης»). Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία,  χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας».)

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τον Διαδικτυακό Τόπο mindbooster.gr, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θεωρείται η Fidel &Fortis ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε., με τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

5. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε για σας.

 • Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας που παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε οικειοθελώς, από τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθείτε.
  Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν
  Δεδομένα ταυτότητας (όνομα, επώνυμο)
  Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, Τ.Κ., χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
  Δεδομένα προφίλ σας (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχόλια, επάγγελμα ,γενέθλια, επίπεδο σπουδών)
  φορολογικά/ οικονομικά στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ),
  Τα Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας στη λήψη προωθητικών μηνυμάτων από εμάς και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

6. Γιατί επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας.

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που διατηρούνται για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Όταν μας έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε.
 • Για να ανταποκριθούμε στις υποβολές και τα αιτήματά σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνοντας ένα e-mail στο γραμματοκιβώτιό μας ή/και χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.
 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε.
 • Για να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ και εσωτερικούς σκοπούς, αλλά μόνο όταν ζητείται ή/και μας το υποβάλλετε οικειοθελώς.
 • Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας, όταν το επιλέξετε.
 • Όταν είναι απαραίτητο για το έννομο συμφέρον μας.
 • Για τη λειτουργία της επιχείρησής μας.
 • Όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
 • Όταν επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας μαζί σας.
 • Όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση μαζί σας.
 • Για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.
 • Για να μειωθεί μια σοβαρή απειλή για την υγεία ή την ασφάλεια ενός ατόμου.

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Οι προσωπικές πληροφορίες  σας δεν  κοινοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες και μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με την επιφύλαξη των περιορισμένων εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
Οι πληροφορίες που μας παρέχετε  ενδέχεται να κοινοποιούνται στο βαθμό που είναι απαραίτητο,  στους συνεργάτες και στους παρόχους υπηρεσιών της Fidel & Fortis για τη διαχείριση των συστημάτων μας και την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας,  όπως στη συνεργαζόμενη εταιρεία πληροφορικής, marketing, Λογιστή, Eκπαιδευτές οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά με υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των διαβιβασθέντων προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα σε Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως Δ.Ο.Υ κ.ά., σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

8. COOKIES.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet ή το laptop  σας.
Στην Fidel & Fortis δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας mindbooster.gr.  
Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα cookies για να μπορείτε να πλοηγηθείτε  στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του.  Αυτά τα  cookies από μόνα τους δεν μπορούν να ανακαλύψουν  την ταυτότητά σας.
Επιπλέον, δεν παρέχουμε προσωπικά στοχευμένα χαρακτηριστικά, όπως προσαρμογή και διαφήμιση και κανένα cookie στον ιστότοπό μας δεν εξυπηρετείται ή χρησιμοποιείται από τρίτους.

9. Συγκατάθεση.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή ενός πλαισίου κατά την περιήγηση σε διαφορετικές ιστοσελίδες  του Διαδικτυακού Τόπου mindbooster.gr. Η επιλογή αυτού του πλαισίου, είναι μια σαφής καταφατική ενέργεια, η οποία θεωρείται ως μια ελεύθερα δεδομένη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη της συμφωνίας σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάσυρσή σας.
Θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εκφράσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

10. Τα δικαιώματά σας.

Στην Fidel & Fortis σεβόμαστε πάντα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
Ως Υποκείμενο δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα
 • Να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Να ζητήσετε  διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Να ζητηθεί περιορισμός της επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Να ζητήσετε  τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους (φορητότητα δεδομένων) σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή κάτω, ή σε συνομιλίες σχετικά με τη σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, επειδή η διαδικασία αποτελεί μέρος των δημόσιων καθηκόντων μας ή είναι προς το έννομο συμφέρον μας.
 • Το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.


Για να ενημερωθείτε ή/και να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση γράφοντας στην Fidel & Fortis (e-mail: info@fidelfortis.com). Διαφορετικά, θα μπορούσατε να υποβάλετε καταγγελία στην ανταγωνιστική εποπτική αρχή.

Καταβάλλουμε όλες τις προσπάθειες για να διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων. Θα απαντήσουμε γραπτώς σε τέτοια αιτήματα από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Σε αυτή την περίπτωση θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για λογαριασμό του αιτήματός σας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτήσεων. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τους λόγους της καθυστέρησης.
Θα κοινοποιήσουμε οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε παραλήπτη, στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Διαφορετικά, εάν δεν σκοπεύομε να ενεργήσουμε κατόπιν αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε αμελλητί και το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους, για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε δράση.

11.Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων.

Αυτή  η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει μικρο-τοποθεσίες, προσθήκες και εφαρμογές, συνδέσμους προς και από ιστότοπους τρίτων ή/και τα δίκτυα συνεργατών και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς τους ιστότοπους, και δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή να είμαστε υπεύθυνοι για τις Πολιτικές Απορρήτου τους. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύεται σε κάθε σχετικό ιστότοπο.

12.Μέλη των μέσων ενημέρωσης Ενδιαφερόμενοι Φορείς, Παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (influencers), Eιδικοί

Η Fidel & Fortis μπορεί να διατηρεί καταλόγους προσβάσιμων, στο κοινό, πληροφοριών σχετικά με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, μέσα ενημέρωσης, εταιρικές και επιχειρηματικές επαφές, παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (INFLUENCERS), Εξειδικευμένους επαγγελματίες και εκπροσώπους της ακαδημαϊκή κοινότητας, Εισηγητές  και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που δημοσιοποιούν τις προσωπικές και επαγγελματικές πληροφορίες και απόψεις τους.  Οι κατάλογοι αυτοί είναι προσβάσιμοι ή/και χρησιμοποιούνται από την Fidel & Fortis για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς σκοπούς κατά την άσκηση της δικής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και για λογαριασμό δυνητικών και υφιστάμενων πελατών (όπως η διοργάνωση επιχειρηματικών συνεδρίων και εκδηλώσεων πρώτης γραμμής ή η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής καθοδήγησης σε επιχειρήσεις ή εμπορικές ή εταιρικές επωνυμίες BRANDS ). Η Fidel & Fortis λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να περιορίσει τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για να είναι σχετικές με νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και να ελαχιστοποιήσει τυχόν πιθανούς κινδύνους για τα άτομα που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.  Οποιοδήποτε άτομο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να έχει πρόσβαση, να ενημερώσει ή/και να περιορίσει τη χρήση αυτών των πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικοινωνώντας μαζί μας στο info@fidelfortis.com.

13.Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL.Large text.

14.Ενημερώσεις στην πολιτική απορρήτου μας.

Η Fidel & Fortis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί περιστασιακά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στην Πολιτική Απορρήτου μας στο μέλλον, θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα. Ωστόσο, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν απαραίτητες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου, πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση αυτού του Ιστότοπου. Αυτή η έκδοση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2022

15.Επαφή.

Ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@fidelfortis.com.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην εποπτική αρχή της χώρας σας για θέματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συγκεκριμένες λεπτομέρειες του οποίου μπορείτε να βρείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://dpa.gr

16.Προσάρτημα.

ΟΡΙΣΜΟΊ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και για τους σκοπούς της Πολιτικής Απορρήτου:
1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν ειδικά τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·
2) «επεξεργασία»: σημαίνει κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή·
3) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους·
4) «εκτελών την επεξεργασία»: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμό ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας·
 5) «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: σημαίνει κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, δηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν·
6) «αποδέκτης»: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμό ή άλλο φορέα, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται αποδέκτες· η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας·
7) «τρίτο μέρος»: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμό ή οργανισμό εκτός του υποκειμένου των δεδομένων, του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και των προσώπων που, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
(8) «εποπτική αρχή»: σημαίνει την ανεξάρτητη δημόσια αρχή η οποία είναι εγκατεστημένη από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 51 G.D.P.R.
(9) «περιορισμός της επεξεργασίας»: σημαίνει τη σήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον·
(10) «κατάρτιση προφίλ»: σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο, για αναλύσεις ή πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τον τόπο ή τις μετακινήσεις·Normal text.